TERMES Y CONDICIONS D'ÚS

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals d'ús per part dels USUARIS que accedeixin al lloc web www.VICTIRES.com propietat de VICTIRES AUTO amb CIF: b66550682, amb domicili social a la Costa d'en paratge 14 Sot dels Pradals, 08500 vic Barcelona. L'accés al lloc web de www.VICTIRES.com implica sense reserves l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús.

 

1. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ, DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ, ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTANT, DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ POSTERIOR A LA CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals d'Ús així com les condicions generals de contractació dels diferents serveis que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de VICTIRES, s'exposen amb caràcter permanent en el lloc web titularitat de VICTIRES http: //www.VICTIRES .com podent tot usuari arxivar-les, imprimir-les i, per tant, estar prèviament informat de les condicions d'ús del lloc així com de les condicions de contractació sota les quals es prestaran els diferents serveis. Quant als productes que l'USUARI vagi adquirint, VICTIRES, al moment de produir-se la compra i en un termini no superior a les vint hores envia a l'adreça de correu electrònic, que el CONTRACTANT ha especificat en el formulari de registre d'usuari com via principal de contacte, factura justificativa amb descripció del producte o productes adquirits i el cost dels mateixos (amb desglossament d'impostos si resultessin d'aplicació). Així mateix, el CONTRACTANT seguirà disposant amb caràcter permanent en la seva àrea privada tant de les presents Condicions Generals com de totes les condicions generals de contractació dels diferents serveis així com del detall dels serveis concrets que té contractats i el període de vigència dels mateixos juntament amb les factures acreditatives del pagament. Qualsevol modificació posterior de les presents Condicions Generals o de les condicions generals de contractació dels serveis, serà, exposada clarament en un lloc de fàcil accés en el lloc web (http://www.VICTIRES.com). Tota la documentació assenyalada anteriorment podrà ser impresa i arxivada pel CONTRACTANT, que podrà sol·licitar-la en qualsevol moment via correu electrònic utilitzant el formulari de contacte.

 

2. Objecte del LLOC WEB

www.VICTIRES.com El lloc web deVICTIRES ha estat realitzat per oferir relacionats amb el món de l'automòbil.

 

3. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web www.VICTIRES.como no comporta l'obligatorietat d'inscripció o registre de l'usuari, aquesta tan sols serà necessària per a contractar serveis mitjançant la introducció de determinades dades en un formulari de registre d'USUARI on es reiteren les presents Condicions Generals d'ús (veure clàusula 1 de les presents Condicions).

Les condicions d'accés i ús del lloc web de VICTIRES es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús del lloc web. Queden per tant prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual ... Expressament i sense caràcter taxatiu VICTIRES prohibeix els següents:

- realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de VICTIRES o a tercers.

- realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius no sol·licitats (spamming) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing) VICTIRES rep des diferents organitzacions imparcials que lluiten contra l'ús d'aquest tipus de pràctiques notificacions quan un usuari o CONTRACTANT de VICTIRES envia massivament correu brossa resultant perjudicada VICTIRES ja que es veu danyada la seva imatge i prestigi. En cas que VICTIRES rebi aquestes notificacions es ho farà saber al contratatante perquè, amb caràcter immediat cessament amb aquestes males pràctiques. VICTIRES no entrarà a valorar si les direccions a les quals el CONTRACTANT ha enviat correu no sol·licitat van ser obtingudes amb el consentiment del seu titular sinó que actuarà sempre que una organització dedicada a la lluita contra aquestes activitats així li ho notifiqui -aquestes organitzacions reben les queixes de les persones que reben correus no solicitados- i per tant si el CONTRACTANT no abandona l'ús d'aquestes pràctiques VICTIRES cancel·larà de forma immediata el servei i resoldre el present contracte reservant l'exercici de quantes accions legals siguin oportunes per defensar els seus interessos. Així mateix queda expressament prohibida la utilització de programes dissenyats per tal de causar problemes o atacs a la xarxa. També queda expressament prohibit intentar posar a prova la seguretat dels servidors realitzant qualsevol tipus d'entrada o acció que no resulti estrictament necessària per al gaudi per part de l'usuari. VICTIRES podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula setena.

 

4. CONTINGUTS

Els continguts incorporats en el lloc web de VICTIRES han estat elaborats i inclosos per:

- la pròpia entitat VICTIRES utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que VICTIRES únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

- els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempta VICTIRES de tota responsabilitat que es pugui derivar dels mateixos.

- persones físiques i jurídiques alienes a VICTIRES, bé a través de col·laboracions que s'insereixen directament en el lloc web, bé a través d'enllaços o links, sent aquestes les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant expressament exempta VICTIRES de tota responsabilitat. A més, a través del lloc web de VICTIRES es posen a disposició de l'usuari productes i serveis tant de VICTIRES com de tercers destinats a ser comercialitzats i que estaran subjectes a les condicions generals i particulars de cada un d'aquests.

VICTIRES no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts relatius als serveis oferts per tercers aliens i queda expressament eximeix de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta o errors en les característiques dels serveis que puguin oferir aquests tercers.

L'USUARI que desitgi establir un vincle en el seu lloc web al lloc web de VICTIRES no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions, serveis o productes posats a disposició en el referit lloc web, concretament l'USUARI que introdueixi un vincle o link es compromet a:

- no destruir, danyar o alterar de qualsevol manera els continguts, serveis o productes posats a disposició de l'usuari en el lloc web de VICTIRES

- no declarar que VICTIRES assumeix la supervisió del vincle o dels continguts de la pròpia web de l'usuari que introdueix un link al lloc web de VICTIRES en el seu propi lloc web.

VICTIRES no serà responsable en cap cas dels continguts o serveis de la web de l'usuari on s'inclogui un vincle o link al lloc web de VICTIRES.

- no incloure en el seu propi lloc web la marca, nom comercial o qualsevol signe distintiu pertanyent a VICTIRES sense la prèvia autorització de l'entitat.

 

5. RESPONSABILITAT VICTIRES

5.1 Errors en les connexions, cas fortuït i força major: VICTIRES no serà responsable dels errors, retards en l'accés, retards en el sistema o qualsevol anomalia que pugui sorgir en relació amb problemes de caràcter general en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major o qualsevol altra contingència totalment imprevisible i per tant aliena a la bona fe de l'empresa. VICTIRES es compromet a tractar de solucionar aquestes incidències posant tots els mitjans al seu abast i oferint tot el suport necessari a l'usuari per solucionar les incidències de la forma més ràpida i satisfactòria possible. Així mateix VICTIRES no serà responsable dels errors que per aquestes causes es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transicions incompletes de manera que no garanteix que el lloc web estigui en tot moment operatiu quan es degui a qüestions no imputables a VICTIRES o que aquesta no pugui resoldre amb els mitjans que estan al seu abast.

5.2 Ús del lloc web: VICTIRES no serà responsable en cap cas pels errors o danys produïts per l'ús ineficient i de mala fe del servei per part del CONTRACTANT. Tampoc serà responsable VICTIRES de les conseqüències majors o menors per la falta de comunicació entre VICTIRES i el CONTRACTANT quan sigui imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat oa la falsedat de les dades proporcionades pel CONTRACTANT en el seu registre d'usuari en www.VICTIRES. com.

5.3 Responsabilitat: VICTIRES assumeix les responsabilitats que hi pugui haver lloc per la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s'especifica en les diferents condicions generals de contractació dels serveis que es posen a disposició de l'usuari.

 

6. GARANTIES

En cas de producte defectuós, VICTIRES haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. VICTIRES respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

 

7. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

7.1 Bon ús del servei: L'usuari està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no utilitzar-lo de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. VICTIRES queda facultada per la via de les presents Condicions Generals d'Ús, a partir del moment que tingui coneixement fefaent de la realització per part de l'usuari de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa l'usuari o restringir l'accés al lloc web de VICTIRES. L'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per l'USUARI davant Jutjats o altres organismes, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, si escau, pugui assumir VICTIRES si la reclamació és dirigida contra aquesta. Així mateix, VICTIRES col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita, especialment en l'àmbit de continguts introduïts per l'usuari que puguin vulnerar drets o interessos legítims de VICTIRES o de tercers.

7.2 Guàrdia i custòdia de claus d'accés: L'usuari serà responsable de la seguretat i confidencialitat de les claus amb les quals accedeix a la seva àrea privada que li són atorgades al registrar-se com usuari-per realitzar la contractació dels diferents serveis guardar en un lloc segur per tal d'impedir l'accés a tercers no autoritzats.

7.3 Diligència deguda: L'usuari es responsabilitza de realitzar totes les actuacions que li siguin requerides amb la diligència deguda amb caràcter especial, l'USUARI ha de ser diligent pel que fa a l'actualització i veracitat de les seves dades personals, fonamentalment del correu electrònic assenyalat en el formulari de registre d'usuari com a via principal de contacte amb VICTIRES - veure clàusula 7 de les presents Condicions.

 

8. COMUNICACIÓNS

VICTIRES i l'USUARI acorden comunicar-se i notificar-se totes les incidències que es produeixin al llarg de la vigència dels diferents serveis que pugui tenir contractats, preferentment i previ a qualsevol altra via de comunicació, mitjançant correu electrònic. El correu de VICTIRES per a aquestes comunicacions serà info@victires.com i el del CONTRACTANT serà el facilitat en el formulari de registre d'usuari de VICTIRES a www.VICTIRES.com. L'usuari es compromet a tenir operatiu aquest correu electrònic i a modificar des de la seva àrea privada si fos necessari per continuar rebent les comunicacions. En tot cas, si succeís qualsevol problema urgent o fallada en l'anterior comunicació, les comunicacions es realitzaran mitjançant telèfon, fax, correu postal, missatgeria o qualsevol altre sistema adequat per fi que es persegueixi. No obstant això, la via de comunicació preferent és la del correu electrònic, quedant exempta VICTIRES de tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar per la falta de consulta o error en el correu electrònic facilitat per l'USUARI. Cadascuna de les parts serà responsable de la guarda i custòdia de les còpies de les comunicacions que es realitzin.

 

9. DRETS D'AUTOR I MARCA

VICTIRES és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de VICTIRES, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de VICTIRES. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de VICTIRES els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de VICTIRES.

 

10. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Específicament estan subjectes al que disposa la Llei 7/1988 de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació; Llei 26/1984 de 19 de Juliol General, per a la Defensa de Consumidors i Usuaris; Reial decret 1906/1999 de 17 de Desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals; la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal; la Llei 7/1996, de 15 de Gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili del CONTRACTANT en el cas que aquest ostenti la condició de consumidor. En un altre cas seran competents els Jutjats i Tribunals de Girona, renunciant expressament el CONTRACTANT a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

11. VARIS

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. El present contracte es realitza únicament en espanyol. VICTIRES podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de VICTIRES.

Producte afegit a la llista de desitjos
Product added to compare.
Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi l'enllaç per a més informació.